Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele
andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (Verder vermeld als:
Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u
de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in
welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om
de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ons. Wij
zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt
geaccepteerd, delen wij dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 In verband met het Nederlands recht is het ons niet toegestaan om kortingen of acties te
doen op Nederlandse boeken. Voor alle overige producten gelden onze acties wel.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief
BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen,
tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het
bestelproces.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode
tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de
prijsverhoging.

Artikel 4. Leveringen
4.1 De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling
te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij niet binnen 30 dagen
leveren. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst
te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten
gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Mail
ons op: order@redchairmovement.com
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,
hebben wij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen
door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht
het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan ons te retourneren.
Retourzendingen worden alleen op afspraak geaccepteerd en retourzendingen worden in dit
geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf
onbeschadigd zijn. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. Wij zullen de
door u gedane betaling binnen 30 dagen aan u restitueren.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ons, dan wel tussen ons en derden, voor
zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ons, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij er
voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan onze kant.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben wij in geval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit
schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding,
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn. In dit kader verwijzen wij u verder naar artikel 4.1 en 4.2.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen
8.1 Indien u aan ons schriftelijk opgave doet van een adres, zijn wij gerechtigd aan dat adres
alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan ons schriftelijk opgave doet van een ander
adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
8.2 Wanneer door ons gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen
van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet ons recht alsnog directe en strikte
naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op
grond van het feit dat wij deze Voorwaarden soepel toepassen.
8.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met ons in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de
betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons
vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.4 Red Chair Movement maakt gebruik van PostNL om uw bestelling uit te leveren.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Onze adresgegevens:
Red Chair Movement
Eksterlaan 1
2026 XA Haarlem
Nederland
KvK: 65097238

De bezorging
Kosten van administratie en verzending worden voor een aan u als klant doorberekend. De administratie- en verzendkosten zijn € 5,- ongeacht de omvang van de bestelling.

Bij bestellingen boven € 25,- zijn verzendkosten gratis.

Voor bestellingen vanuit andere EU landen geldt € 9,95. Voor bestellingen naar de rest van de wereld rekenen we de daadwerkelijke verzendkosten.

Bij uw bestelling ontvangt u van ons een track&trace.
U kunt uw bestelling volgen via PostNL Track & Trace te vinden in de mail.